Polityka Prywatności

I. Ochrona danych osobowych

Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie. Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest spółka Oak&Berry Ltd, Company number 09814779, VAT Registration No.: 370 9656 67, International House, 142 Cromwell Road, London SW7 4EF, Wielka Brytania. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail lub pisemnie na podany poniżej adres siedziby administratora.

2. Przetwarzanie danych przez administratora

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) implementującą regulacje „RODO” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

3. Kontakt z administratorem

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na podane powyżej adresy korespondencyjne i mailowe administratora. Z Administratorem można skontaktować się poprzez podany adres e-mail w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

4. Udostępnianie danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym. Dane są też ujawniane podmiotom powiązanym z Administratorem. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest agencjom marketingowym, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych). Odbiorcą informacji przechowywanych w plikach cookies mogą być spółki zlecające Administratorowi realizację działań marketingowych, a także podmioty będące kontrahentami Administratora.

Część z partnerów Administratora może przechowywać dane użytkowników poza terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Do przekazania danych poza terytorium EOG np. do USA, dochodzi tylko wtedy, gdy dany podmiot spełnia odpowiedni stopień bezpieczeństwa i ochrony danych np. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku tzw. Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Oznacza to, że dane mogą być przekazywane tylko takim podmiotom które przestrzegają zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dane mogą być powierzone również podmiotom posiadającym siedzibę lub przetwarzającym dane poza obszarem Unii Europejskiej, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Przetwarzanie przez te podmioty ma miejsce wyłącznie na podstawie prawnie dopuszczalnego mechanizmu gwarantującego odpowiedni poziom ochrony danych. Jednym z takich mechanizmów są Standardowe Klauzule Umowne, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, np. ze względów bezpieczeństwa, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Stosowane przez nas procedury przechowywania informacji są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Czas przechowywania danych jest określony w przepisach prawa, w szczególności (w zależności od procesu, w ramach którego przetwarzane są dane osobowe) w m.in.:

 • Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • Ustawy Kodeks Cywilny,
 • Ustawy Kodeks Pracy
 • Ustawie o rachunkowości
 • Ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.

W przypadku upłynięcia okresu przechowywania posiadane dane osobowe zostaną zniszczone w bezpieczny, nie pozwalający na ich odczytanie, sposób. W przypadku korzystania przez nas z danych w celach statystycznych lub podobnych po upływie wyznaczonego czasu przechowywania danych, operacje takie będą miały miejsce na danych zanonimizowanych, których forma nie pozwala na określenie tożsamości.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą to każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila. Spółka Oak&Berry Ltd zapewnia podmiotom danych realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.), w tym RODO.

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

– prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

– prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

– prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

– prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

– prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

– prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;

– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

– prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia);

sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

– prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.;

prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych, korzystając ze wskazanych danych kontaktowych.

7. Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

w formie pisemnej na adres: Oak&Berry Ltd, Company number 09814779, VAT Registration No.: 370 9656 67, International House, 142 Cromwell Road, London SW7 4EF, Wielka Brytania;

drogą e-mailową na adres: kontakt@oakandberry.com

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

8. Zasady pobierania opłat

Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne.

II. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania

1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawa przetwarzania danych osobowych jest zależna od celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe. Nasza działalność jest regulowana szczegółowymi przepisami prawa, głównie Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz aktami z nią powiązanymi oraz innymi przepisami prawa. W przypadku korzystania z naszych usług podstawą przetwarzania jest realizacja umowy ubezpieczenia oraz przepisy prawa, które są również podstawą przetwarzania danych osób bliskich (m.in. osób uposażonych, uprawnionych). W przypadku rekrutacji podstawą przetwarzania jest Kodeks Pracy. W przypadku przetwarzania danych w celu Marketingu Bezpośredniego podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, która w dowolnej chwili może zostać odwołana.

Dane osobowe przetwarzamy również w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych, takim jak:

 • przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu poprzez skanowanie na ogólnodostępnych listach sankcyjnych,
 • wysyłka korespondencji,
 • utrzymywanie relacji z klientami,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków,
 • analizy jakości świadczonych usług,
 • zapewnienie bezpieczeństwa, tj. weryfikacja tożsamości,
 • nawiązywanie relacji handlowych,
 • wykonanie zobowiązań wynikających z umowy
 • ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.

2. Korespondencja e-mailowa i tradycyjna

W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

3. Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane – w takim wypadku na początku rozmowy przekazywana jest stosowna informacja. Rozmowy są rejestrowane w celu monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników Administratora oraz osób obsługujących infolinię Administratora.

Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane:

 1. w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii, jeśli Administrator udostępnia taką usługę – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy konsultantów obsługujących infolinię, jak również w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi na rzecz klientów i interesantów, a także pracy konsultantów oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących komunikacji telefonicznej.

4. Monitoring wizyjny oraz kontrola wstępu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator stosuje monitoring wizyjny oraz kontroluje wstęp do lokali i na teren przez niego zarządzany. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw.

5. Rekrutacja

W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

Dane osobowe są przetwarzane:

– w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);

– w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

– w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

6. Zbieranie danych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem innych umów

W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy.

7. Zbieranie danych w innych przypadkach

W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach, np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek, w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

III. Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione. 

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

IV. Profilowanie

1. Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Profilowanie składa się z trzech elementów:

 1. forma przetwarzania jest zautomatyzowana (co najmniej w części);
 2. przetwarzanie dotyczy danych osobowych;
 3. celem przetwarzania jest ocena czynników osobowych, przypisanie określonych cech lub przewidywanie zachowań.

1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

O zautomatyzowanym przetwarzaniu danych mówimy wtedy, gdy dane przetwarzane są wyłącznie przez algorytm (komputer), tj. bez udziału człowieka. Administrator danych osobowych ma obowiązek informowania o zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym o profilowaniu – jeśli takie przetwarzanie wywołuje skutki prawne lub istotnie wpływa na daną osobę fizyczną. Osoba, której dane są przetwarzane ma natomiast prawo do sprzeciwu na zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie. RODO gwarantuje również prawo, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

V. Inne ujawniane informacje (pliki cookies)

Strona internetowa Oak&Berry Ltd wykorzystuje technologię plików cookie. Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze Użytkownika zapisywane są fragmenty kodu, w których zapisano ustawienia użytkownika. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoznać, że dany Użytkownik odwiedził ją w przeszłości, i w niektórych przypadkach dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

Z uwagi na czas życia cookie i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

– sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

– stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Niezbędne pliki cookie to pliki potrzebne do prawidłowego funkcjonowania naszych stron i aplikacji. Służą one do zapewnienia bezpieczeństwa, podtrzymania sesji użytkownika logującego się do naszych serwisów internetowych, a także zapamiętywania preferencji. Nie udostępniamy możliwości wyłączenia tego typu plików cookie z poziomu okna „Zarządzanie prywatnością”. Usunięcie lub zablokowanie umieszczania omawianych plików cookie możliwe jest z poziomu przeglądarki internetowej, ale może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszych stron i aplikacji, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich opcji.

Ze względu na cel, jakiemu służą niezbędne pliki cookie i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

– niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

– pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

– wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji np. wykrywanie niektórych problemów technicznych;

– funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.

Opcjonalne pliki cookie to zestaw plików wykorzystywanych głównie przez systemy analityczne i reklamowe zaufanych partnerów. Nie są one potrzebne do korzystania z naszych usług. Podobnie jak niezbędne pliki cookie, tak i ta kategoria plików przechowuje anonimowe informacje. Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie ich za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej lub z poziomu okna „Zarządzanie prywatnością”.

Ze względu na cel, jakiemu służą opcjonalne pliki cookie i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

1) analityczne i statystyczne – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji w odniesieniu do zachowania w tych serwisach np. przejść pomiędzy podstronami serwisu internetowego oraz analizowania źródeł ruchu – skąd Użytkownicy trafiają do nas – służące do personalizacji i testów A/B – zmian wyglądu serwisów internetowych i aplikacji w zależności od preferencji Użytkownika oraz dotychczasowych zachowań;

2) reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, są to nasz pliki cookies, jak i pliki cookie dostawców zewnętrznych, wykorzystywane w szczególności do prawidłowych rozliczeń z wydawcami lub dotarcia z reklamami do osób, które odwiedzały nasze witryny.

Zarządzanie i usuwanie plików cookie niezbędnych i opcjonalnych z poziomu przeglądarki internetowej różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookie jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych m.in.:

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Mozilla Firefox

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

VI. Przekazywanie danych poza EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

– współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

– stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

– stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

VII. Kontakt z administratorem

e-mail: kontakt@oakandberry.com

VIII. Informacja o aktualizacji polityki prywatności

Aktualizacja niniejszej Polityki może mieć miejsce w każdej chwili. W przypadku dokonania zmian informacje o tym zostaną umieszczone na stronie internetowej www.oakandberry.com

IX. Prawo właściwe

Zasady określone w niniejszej Polityce podlegają prawu polskiemu. Nie wyklucza to bezpośredniego zastosowania prawa europejskiego, w szczególności przepisów RODO. 

Zobacz również regulamin strony oakandberry.com

Oak & Berry