Regulamin

REGULAMIN SERWISU

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 PT.
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony Oak & Berry Ltd.
 3. Podmiotem prowadzącym Stronę jest Oak & Berry Ltd, International House 142 Cromwell Road, London SW7 4EF, Wielka Brytania.
 4. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej http://www.oakandberry.com w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego ze Strony. 
 5. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem ze Strony Oak & Berry Ltd oraz świadczonych na niej usług.

§ 2 Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, 

Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,

Podmiotem prowadzącym Stronę jest Oak & Berry Ltd, International House 142 Cromwell Road, London SW7 4EF, Wielka Brytania,

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie www.oakandberry.com,

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

PT –  ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.),

Strona Oak & Berry Ltd, Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.oakandberry.com  

UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),

Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony,

§ 3 Zasady korzystania ze Strony Oak & Berry Ltd

 1. Strona Oak & Berry Ltd funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie ze Strony Oak & Berry Ltd jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 3. Korzystanie ze Strony Oak & Berry Ltd przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony Oak & Berry Ltd w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 2. Zabronione jest w szczególności:

– podawanie w ramach korzystania ze Strony nieprawdziwych, nieścisłych lub – – nieaktualnych informacji lub Danych osobowych,

– rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie,

– naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Oak & Berry Ltd, jej pracowników, osób z nią powiązanych lub osób trzecich,

– dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

– ingerowanie w działanie Strony, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Oak & Berry Ltd lub Użytkowników.

§ 5 Wymagania techniczne i pliki cookies

 1. Dla Korzystania ze strony konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, itd.)  Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
 3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie l aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

§ 6 Dane osobowe

 1. W odniesieniu do Danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony Oak & Berry Ltd pełni funkcję Administratora. 
 2. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.
 3. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. Cel przetwarzania w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu Danych osobowych oraz w Polityce prywatności.

§ 7 Kontakt i Reklamacje

 1. Oak & Berry Ltd dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony Oak & Berry Ltd. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Strony Oak & Berry Ltd na adres: kontakt@oakandberry.com
 2. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Oak & Berry Ltd odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
 3. Oak & Berry Ltd może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację Oak & Berry Ltd udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.

§ 8 Odpowiedzialność

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.
 2. Oak & Berry Ltd nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Oak & Berry Ltd.

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Oak & Berry Ltd zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie Oak & Berry Ltd.
 3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Stronie Oak & Berry Ltd.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz RODO.

Zobacz również Politykę Prywatności.

Oak & Berry