Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN  ŚWIADCZENIA USŁUG POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez...

REGULAMIN  ŚWIADCZENIA USŁUG

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego umieszczonego w witrynie internetowej pod adresem oakandberry.com, zwany dalej Portalem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych. Regulamin także informuje o stosowanej polityce prywatności w działalności.

Portal prowadzi Oak & Berry Ltd, International House 142 Cromwell Road, London SW7 4EF, Wielka Brytania („Usługodawca”).

Usługodawca w ramach Portalu realizuje drogą elektroniczną funkcję informacyjną dotyczącą swojej działalności gospodarczej oraz reklamową (rozpoznawalność w sieci Internet).

 • 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

Usługi bezpłatne to możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców (osób odwiedzających Portal) treści Portalu. Informacje tak zamieszczone nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów polskiego kodeksu cywilnego.

 • 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z usług, Usługobiorcy powinni dysponować:

 • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
 • adresem poczty elektronicznej (e-mail).

Mimo zachowania zasad najwyższej staranności, nie można wykluczyć istnienia wirusów komputerowych na Portalu. Usługobiorca zobowiązany jest zabezpieczyć swój komputer przed wirusami i ich działaniem.

 • 4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną.

Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Portal funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.

Korzystając z Portalu Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.

Zabronione jest pobieranie zawartości udostępnionych na Portalu i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części. Wszystkie treści są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.

 • 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy. 

 • 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dla prawidłowego i pełnego korzystania z Portalu nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek danych osobowych. 

Dane osobowe mogą być zbierane w razie postępowania reklamacyjnego, kontaktu z Usługodawcą, w tym z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

Administratorem danych osobowych jest Oak & Berry Ltd, International House 142 Cromwell Road, London SW7 4EF, Wielka Brytania.

Usługodawca może przetwarzać także dane osobowe w celach statystycznych i marketingu, pełniąc funkcję administratora tych danych oraz w celach nawiązania kontaktu i odpowiedzi na zapytania ofertowe przez znajdujące się na stronie formularze kontaktowe. Kolejno, w relacji poza Portalem dane osobowe są wykorzystywane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług.

Usługodawca nie stosuje profilowania.

Usługodawca nie powołał Inspektora Danych Osobowych i nie jest zgodnie z przepisami prawa do tego zobligowany.

Dane osobowe są przez Usługodawcę przetwarzane w celach: 

– świadczenia usług na rzecz Usługobiorców – podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy – marketing własny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

–  dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

– prowadzenia zestawień statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

–  rozpatrzenia reklamacji lub odpowiedzi na zapytanie ofertowe Usługobiorców – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonywanie czynności na żądanie Usługobiorcy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO zd. drugie),

– wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Usługobiorcy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (co dotyczy okresu przedawnienia, w przypadku umowy o świadczenie usług co do zasady 2 lata) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Dane przetwarzane w celu wykonania żądania Usługobiorcy (np. reklamacja/zapytanie ofertowe) są przetwarzane przez czas realizacji zapytania.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uprawnienia te można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się pod adresem kontakt@oakandberry.com. 

W związku z ewentualnymi naruszeniami ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć i wykonywać umowę (umowa o świadczenie usług) lub być podmiotem działań marketingowych ze strony Usługodawcy. Informacje handlowe mogą być do Usługobiorców przesyłane drogą elektroniczną wyłącznie po uzyskaniu ich zgody, co jest dobrowolne.

Usługodawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz stosowanie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. 

Usługodawca zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą do realizacji zobowiązań wobec użytkowników. Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy:

 1. a) uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub
 2. b) przekazanie takie jest niezbędne w przypadku korzystania przez Administratora z osób współpracujących, np. księgowych, agencji marketingowych, kurierów, kancelarii prawnych,
 3. c) jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania.

Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, a w tym zakresie ze względu na siedzibę dostawców oprogramowania dane mogą być przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich (np. USA w przypadku Google lub Facebook). 

 

 • 9. COOKIES

Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Zawierają m.in. nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania z Portalu oraz do zbierania danych statystycznych. Dane te nie naruszają prywatności użytkownika i są chronione przed dostępem osób trzecich. 

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z powyższym opisem.  Istnieje możliwość wyłączenia obsługi plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu w zakładce „Pomoc” lub na stronie jej producenta. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować trudności w korzystaniu z Portalu.

Usługodawca informuje, że stosuje technologię śledzenia Google Analitycs  w celu analizy statystyk Strony. innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w instrukcji obsługi danego urządzenia mobilnego. W każdej chwili Usługobiorca może także usunąć swoje dane z bazy Google Analytics.

Dla celów administrowania Portalem mogą być zbierane logi serwera, w tym informacje o przeglądarce użytkownika i o adresie IP. Dane nie są kojarzone z konkretnymi Usługobiorcami ani nie służą ich identyfikacji.

Ustawienia prywatności: https://oakandberry.com/ustawienia-prywatnosci/
Usuwanie plików cookies: https://oakandberry.com/usuwanie-plikow-cookies/

 

 • 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamację Usługobiorca może przekazać, w najbardziej dogodny dla siebie sposób:

– w siedzibie Usługodawcy w godzinach jego pracy,

– korespondencyjnie na adres siedziby,

– poprzez przesłanie za pośrednictwem wiadomości e-mail w formie elektronicznej.

Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, opis stanu faktycznego będącego źródłem reklamacji, oczekiwania i roszczenia dotyczące sposobu rozstrzygnięcia, zgodę lub jej brak na przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną.

Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, a odpowiedź udzielana 14 dni od jej złożenia. W sprawach trudnych, wymagających współpracy z innymi podmiotami, np. w celu uzyskania dodatkowych danych czy zebrania dokumentów dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji, przy czym Usługobiorca jest informowany przed upływem 14-dniowego terminu o przyczynie przedłużenia terminu odpowiedzi, który nie może być w każdym przypadku dłuższy niż 30 dni. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają terminom przewidzianym w obowiązujących  przepisach prawa.

Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w formie właściwej dla formy jej złożenia, chyba że Usługobiorca złoży inną dyspozycję. Odpowiedź na reklamację zawiera: uzasadnienie faktyczne i prawne, od czego można odstąpić gdy reklamacja spełnia żądania Usługobiorcy, wyczerpującą informację na temat rozstrzygnięcia.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji odpowiedź zawiera także pouczenie o możliwości: odwołania się od rozstrzygnięcia oraz sposobie wniesienia odwołania, skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innej drogi  polubownego rozwiązywania sporów, wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Portalu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów polskiego kodeksu cywilnego.

Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Autor zastrzega możliwość wprowadzania zmian w powyższym. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on umieszczony na stronie wraz z poinformowaniem Usługobiorców o udostępnieniu zmienionej wersji. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie i dotyczy spraw po jego wprowadzeniu.